Đến nội dung


baonguyen97

Đăng ký: 24-02-2012
Offline Đăng nhập: 16-03-2015 - 21:46
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho dãy số $\begin{array}{l} a_{n + 2} = 3a_{n + 1} - 2a_n (\forall n...

07-06-2012 - 10:59

\[
\begin{array}{l}
a_1 = 1 \\
a_2 = 3 \\
a_{n + 2} = 3a_{n + 1} - 2a_n (\forall n \in Z^ + ) \\
\end{array}
\]
Chứng minh
\[
a_{n + 2} = \left[ {\frac{{7a_{n + 1}^2 - 8a_{n + 1} a_n }}{{1 + a_n + a_{n + 1} }}} \right]
\]