Đến nội dung


Pretty Puppy

Đăng ký: 10-05-2018
Offline Đăng nhập: 30-11-2021 - 10:12
-----

#731762 Khảo sát sự hội tụ của tích phân $\int_{0}^{+\infty }\sqr...

Gửi bởi Pretty Puppy trong 24-11-2021 - 20:49

Khảo sát sự hội tụ của tích phân

a) $\int_{0}^{+\infty }\sqrt{x}e^{-x}dx$

b) $\int_{1}^{+\infty }\frac{ln(1+\sqrt[4]{x})}{e^{3x}-1}$