Đến nội dung


duongld

Đăng ký: 24-08-2010
Offline Đăng nhập: 13-10-2017 - 14:09
***--

Chủ đề của tôi gửi

tìm giá trị nhỏ nhất của $P=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac...

21-03-2016 - 20:49

cho $x,y,z$ là 3 số thực dương thỏa mãn $x>y$ và $(x+y)(y+z)=1$. Tìm GTNN của $p=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{4}{(x+z)^2}+\frac{4}{(y+z)^2}$


giải phương trình $2(x^2-x+6)=5 \sqrt{x^3+8}$

07-01-2016 - 06:42

 $2(x^2-x+6)=5 \sqrt{x^3+8}$


lập công thức tính diện tích hình thang $ABCD$

19-11-2013 - 21:51

cho hình thang vuông $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn tâm $O$ bán kính $R$ có góc $\widehat{BCD}=a$ 
lập công thức tính diện tích hình thang theo $R$ và $a$


Chứng minh rằng : $\text{CD}$ $\perp$ $...

25-12-2012 - 20:49

Cho $\triangle \text{ABC}$, kẻ $\text{AH}$ $\perp$ $\text{BC}$.Trên nửa mặt phẳng bờ $\text{AC}$ không chứa $\text{B}$ vẽ $\text{Cx}$ $\perp$ $\text{CA}$. Trên $\text{Cx}$ lấy $\text{E}$ sao cho $\text{AC = CE}$. Trên tia đối của $\text{AH}$ lấy $\text{D}$ sao cho $\text{AD = BC}$. Chứng minh rằng : $\text{CD}$ $\perp$ $\text{BE}$.