Đến nội dung


baybay1

Đăng ký: 12-09-2010
Offline Đăng nhập: 30-10-2021 - 17:14
**---

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTLN

02-07-2021 - 08:00

Tìm GTLN của M=$\frac{4}{(x-4)^2-4}$


Chứng minh: (a2 + b2)2 > 8(a - b)2

24-04-2019 - 10:01

 Cho a > b và a.b = 1. Chứng minh: (a2 + b2)2  > 8(a - b)2


$\left\{ \begin{array}{l} y + xy^2 = -...

11-03-2019 - 21:57

a) $\left\{ \begin{array}{l}
 2y(x^2  - y^2 ) = 3x \\
 x(x^2  + y^2 ) = 10y \\
 \end{array} \right.$

 

b) $\left\{ \begin{array}{l}
 y + xy^2  =  - 6x^2  \\
 1 + x^3 y^3  = 19x^3  \\
 \end{array} \right.$

c) $\left\{ \begin{array}{l}
 x^2  + 1 + y^2  + xy = y \\
 x + y - 2 = \frac{y}{{1 + x^2 }} \\
 \end{array} \right.$ 


Tìm số có 3 chữ số

08-10-2018 - 09:03

Tìm số tự nhiên có ba chữ số. Biết rằng số đó bằng 3 lần tích các chữ số của nó

Tính tổng a+b+c+d

02-12-2017 - 18:20

Cho các số a,b,c,d ≠0. Biết c và d là các nghiệm của phương trình x^2 + ax + b = 0, a và b là các nghiệm của phương trình x^2 + cx + d = 0. Tính tổng a+b+c+d