Đến nội dung


HUYVAN

Đăng ký: 16-03-2006
Offline Đăng nhập: 11-09-2012 - 14:06
***--

Chủ đề của tôi gửi

Mừng ngày trở lại

22-04-2009 - 21:53

File gửi kèm  3.zip   3.99MB   300 Số lần tải

Cân xứng

23-08-2008 - 17:58

Xét bảng vuông có kích thước $n.n$, với $n\in N^{*}$, được phủ tùy ý bởi các số $1, 2, 3, ..., n^2$ sao cho mỗi số chỉ xuất hiện đúng một lần. Trong mỗi hàng ta chọn ra số nhỏ nhất và kí hiệu $x$ là số lớn nhất trong các đã chọn. Tương tự, trong mỗi cột ta cũng chọn ra số nhỏ nhất và kí hiệu $y$ là số lớn nhất. Hình vuông đang xét sẽ được gọi là cân xứng khi và chỉ khi $x=y$. Hãy tìm số hình vuông cân xứng có thể có?

Một bài trong đề thi thử

06-06-2008 - 15:55

Cho $\alpha, \beta, \gamma$ là các góc thỏa mãn $sin\alpha.sin\beta+sin\beta.sin\gamma+sin\gamma.sin\alpha=1$.
Chứng minh: $1+(sin\alpha+sin\beta+sin\gamma)^2\geq6\sqrt[3]{cos^2\alpha.cos^2\beta.cos^2\gamma}$

Thi cao đẳng

03-05-2008 - 15:36

Cho $a, b, c\in [0;1]$. Tìm GTNN và GTLN của $S=\dfrac{b+c}{a+1}+\dfrac{c+a}{b+1}+\dfrac{a+b}{c+1}$

USAMO 2008

02-05-2008 - 18:36

File gửi kèm  USA_USAMO_2008_27_182.pdf   91.65K   267 Số lần tải

Đã có đề USAMO mà sao chưa thấy CTV nào post ra Box con nhỉ?