Đến nội dung


manata36

Đăng ký: 16-02-2015
Offline Đăng nhập: 17-05-2015 - 21:03
**---

Chủ đề của tôi gửi

Tìm m nguyên để $A=\frac{-2m-2}{m^{2}-6}...

13-05-2015 - 17:06

1) Tìm các giá trị nguyêncủa m để biểu thức $A=\frac{-2m-2}{m^{2}-6}$ có giá trị nguyên

2.Cho x,y>0 và 2x+3y<=2. tìm GTNN củ biểu thức A=4/(4x^2+9y^2)+9/(9xy)

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Cho hình thoi ABCD... Chứng minh rằng PA. PB = PD. PM

01-05-2015 - 08:38

                                             

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có $\angle A=60^{\circ}$. P là 1 điểm thuộc cạnh AB, N là giao điểm của AD và CP. CM:

a) AB2 = BP. DN

b) Gọi M là giao điểm của BN và DP. Tính $\angle BMD$.

c) CM: PA.PB = PD.PM

Bài 2: Cho tam giác đều ABC. Gọi O là giao điểm của BC. Trên AB lấy 1 điểm D bất kì, kẻ tia Ox cắt cạnh AC tại E sao cho $\angle DOE= 60^{\circ}$. CMR:

a)BD.CE=OB2.

b) DO là phân giác $\angle BDE$.

c) Chu vi $\Delta ADE$ không đổi khi D chạy trên AB.

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định

 


Cho tam giác ABC... Chứng minh rằng $\frac{AB}{AE}+...

30-04-2015 - 10:13

Bài 1: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, trọng tâm G. Qua G kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AB,AC lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng $\frac{AB}{AE}+\frac{AC}{AF}=3$

 

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Qua A kẻ 1 đt tuỳ ý cắt BD,BC,CD lần lượt tại E,K,G. CMR:

a. AE2=EK.EG

b. 1/AE= 1/AK+1/AG

c. Khi đt qua A thay đổi thì BK.DG không đổi.
 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.

 

Giải hệ phương trình

20-03-2015 - 17:28

$1. \left\{\begin{matrix}
x^{2}+y^{2}+xy+1=4y\\ 
(x^{2}+1)(2-x)=x^{2}y
\end{matrix}\right.$
$2. \left\{\begin{matrix}
\frac{x^{2}+y^{2}}{xy}+\frac{2}{x+y}=\frac{1}{xy}\\ 
x^{2}+y^{2}-\frac{1}{x+y}=1-x^{2}+2x
\end{matrix}\right.$

Cho tam giác ABC... Tính diện tích hình DEMNKH

20-03-2015 - 17:25

1. Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K sao cho AK = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N sao cho BM = MC = NC. 
Tính diện tích hình DEMNKH? Biết diện tích tam giác ABC là $270 m^2$
2. Cho tam giác ABC có BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy E và D sao cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G và K sao cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.