Đến nội dung


Nguyen Huyen Dieu

Đăng ký: 04-07-2021
Offline Đăng nhập: 14-12-2021 - 22:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

$x^{3}-3x+1=0$ không biểu diễn được nghiệm nếu chỉ trên tập số thực ?

04-12-2021 - 21:45

Chứng minh pt đại số bâc ba $x^{3}-3x+1=0$ có ba nghiệm thực phân biệt và ta không thể nào biểu diễn dược các nghiệm thực này dưới dạng đại số mà không có chứa số ảo dưới căn ?


$\frac{a^{3}+b^{3}+c^{3}}{(a+b)(...

02-09-2021 - 10:38

Cmr   V a,b,c > 0 ta có BDT:

 

$\frac{a^{3}+b^{3}+c^{3}}{(a+b)(b+c)(c+a)}\geqslant \frac{3}{8}$

 

dấu  "="  xảy ra   <=>   a = b = c


$\sum_{a}^{c}\frac{a^{2}(a-b)}...

18-08-2021 - 09:26

Cmr  V a,b,c > 0 , ta có BĐT :

 

$\frac{a^{2}(a-b)}{a+b}+\frac{b^{2}(b-c)}{b+c}+\frac{c^{2}(c-a)}{c+a}\geqslant 0$

 

dấu  "=" xảy ra  <=>   $a=b=c$

 

 


$a^{4}+a^{3}b+a^{2}b^{2}+ab^{3}+...

10-08-2021 - 15:36

cmr   V a,b bất kì $\epsilon$ R, ta có bât đẳng thức sau:

 

a4 + a3b + a2b2 + ab3 + b4  >  0

 

dấu "=" có  <=>  a = b = 0


$\frac{\sqrt[3]{a^{3}+b^{3}+c^{3...

09-08-2021 - 14:47

cmr  V a,b,c,d > 0. Ta có bât đẳng thưc: 

 

$\frac{{\sqrt[3]{a^{3}+b^{3}+c^{3}+d^{3}}}}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}+d^{2}}}\geqslant\frac{\sqrt[3]{4}}{2}$

 

dấu "=" xảy ra  <=>  a = b = c = d