Đến nội dung


Hoang Huynh

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: 02-12-2021 - 08:53
***--

Chủ đề của tôi gửi

$ {\int\limits_{ - \infty }^\infty {f(x)d...

21-10-2021 - 10:26

Cho    

${\left( {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {f(x)dx} } \right)^2}    =2\pi \sigma^2$

$\int\limits_{ - \infty }^\infty  {\int\limits_{ - \infty }^\infty  {g(x;y)dx} dy}  = 2\pi \sigma^2 $

${\text{tham số }}  \sigma$

 

Xác định $ f(x);  g(x;y)$


Mọi phân số đều viết được dưới dạng tổng các phân số Ai Cập

04-10-2021 - 21:07

Người ta tin rằng mọi phân số đều viết được dưới dạng tổng các phân số Ai Cập.

Phân số Ai Cập có dạng $\frac{1}{{n}}$,$n \in \mathbb{N}$,$n \ne 0$.

 

Một phát biểu khác tương tự chưa có lời giải được đưa ra bởi Paul Erdos "phân số có dạng $\frac{4}{{n}}$ luôn viết được dưới dạng tổng của ba phân số Ai Cập khác nhau.".


Định lý Newton- Leibniz

03-10-2021 - 22:07

Tại sao người ta lại chứng minh nó, trong khi nó thuộc định nghĩa.

Sao người ta lại gọi lẫn lộn "Newton- Leibniz axiom"- tiên đề và  "the second fundamental theorem of calculus"- một định lý...

 

 

 

File gửi kèm  2021-10-03_215550.png   19.98K   6 Số lần tải

 

 

 

File gửi kèm  2021-10-03_215818.png   118.57K   6 Số lần tải

 


Một bất phương trình lượng giác

28-09-2021 - 11:16

Cho

\[\angle A + \angle B + \angle C = \pi \]

\[\angle A,\angle B,\angle C < \frac{\pi }{2}\]

 

Chứng minh 

\[{\left( {\frac{{\cos A}}{{\cos B}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{\cos B}}{{\cos C}}} \right)^2} + {\left( {\frac{{\cos C}}{{\cos A}}} \right)^2} + 8\cos A.\cos B.\cos C \ge 4\]


Xác suất có mười chiếc đũa chưa từng được lấy ra

28-09-2021 - 10:50

Có  30 chiếc đũa, mỗi ngày lấy ra 10 chiếc để dùng, rồi bỏ vào lại. Tính xác xuất đến ngày thứ 15 có ít nhất 10 chiếc chưa từng được lấy ra.