Đến nội dung

Explorer

Explorer

Đăng ký: 05-01-2022
Offline Đăng nhập: 25-04-2024 - 00:41
**---

Có bao nhiêu cách viết số nguyên dương n thành tổng các số nguyên dương?

24-04-2024 - 00:33

Có bao nhiêu cách viết số nguyên dương n thành tổng các số nguyên dương? (hai cách viết 1+3+1+2 và 2+1+1+3 được coi là giống nhau)


Có bao nhiêu hoán vị của tập {1, 2, 3, …, 9, 10} sao cho i luôn đứng trước i+...

19-04-2024 - 10:52

Có bao nhiêu hoán vị của tập {1, 2, 3, …, 9, 10} sao cho i luôn đứng trước i+5 với i chạy từ 1 đến 5


Cho $x = r\cos(a)$ và $y = r\sin(a)$. Chứng minh $d...

11-01-2024 - 22:09

Cho $x = r\cos(a)$ và $y  = r\sin(a)$. Chứng minh $dx.dy = rdr.da$


Cho $V$ là một $k$-KGVT và $\dim V = n$. Xét $S...

20-12-2023 - 21:47

Cho V là một K không gian vectơ và dimV = n. Xét $S=\left \{ v_{1},v_{2},...,v_{n} \right \}$ .Chứng minh rằng S độc lập tuyến tính khi và chỉ khi SpanS=V
 

CMR HPT tuyến tính n ptrình n ẩn số thì hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi định thức...

20-12-2023 - 20:46

Chứng minh rằng hệ phương trình tuyến tính có n phương trình n ẩn số thì hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi định thức của ma trận hệ số khác 0