Đến nội dung

Explorer

Explorer

Đăng ký: 05-01-2022
Offline Đăng nhập: 25-04-2024 - 00:41
**---

Trong chủ đề: Viết $1,2,...,n^{2}$ vào các ô của bảng $n\...

09-02-2023 - 15:44

cột 1: 1 ,  2 , 3 , ... , n

cột 2: n+1 , n+2 , n+3 , ... , 2n

....

cột n: $n^2-n+1,n^2-n+2,...n^2$

viết như này thì hiệu hai số cùng một cột $\le n-1$

 

cột 1: 1 ,  2 , 3 , ... , n

cột 2: n+1 , n+2 , n+3 , ... , 2n

....

cột n: $n^2-n+1,n^2-n+2,...n^2$

viết như này thì hiệu hai số cùng một cột $\le n-1$

 

cột 1: 1 ,  2 , 3 , ... , n

cột 2: n+1 , n+2 , n+3 , ... , 2n

....

cột n: $n^2-n+1,n^2-n+2,...n^2$

viết như này thì hiệu hai số cùng một cột $\le n-1$

Xin lỗi vì sự sai sót này. Mình đã sửa lại đề bài


Trong chủ đề: Chứng minh $AI'\perp BC$

14-10-2022 - 13:31

Cho $\Delta ABC$ không cân , nội tiếp (O) , B,C cố định , A thay đổi trên (O).Trên các tia AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N để $MA=MC, NA=NB$ . $(AMN)$ cắt $(ABC)$ cắt nhau tại A và P . MN cắt BC tại Q.Gọi I là tâm của $(OBC)$ , I' đối xứng I qua MN.Chứng minh $AI'\perp BC$ . 

P/s: Nguyên mẫu bài này là VMO 2014 =))) 

Bằng biến đổi góc thì ta có được M,N đều thuộc (BOC) 

Có góc I'NM = MNI = 90 - ABN = 90 - BAN = 90 - MAN nên tâm của (AMN) nằm trên I'N. Mà tâm của (AMN) thuộc trung trực MN nên I' chính là tâm (AMN)

Do đó ta có góc BAI' = MAI' = 90 - ANM = 90 - ABC nên AI' vuông góc BC


Trong chủ đề: Cho tgABC ngt (I). (I) tx CA,AB tại E,F. M,N đx E,F qua I.MN cắt BI,CI tạ...

17-08-2022 - 23:24

Không biết có chỗ nào ngộ nhận không nhỉ...

Cho $CI, BI$ theo thứ tự cắt $EF$ tại $X,Y$.

Ta có kết quả quen thuộc $\angle BXC = \angle BYC = 90^\circ$.

Gọi $H$ là trung điểm của $BC$, kẻ phân giác $AV$ của $\Delta ABC$ thì $V$ cố định.

Cho $G$ đối xứng với $H$ qua $V$.

$AI$ cắt $(ABC)$ lại tại $K$, $J$ đối xứng với $H$ qua $K$.

$T$ đối xứng với $J$ qua $I$.

Dễ thấy $HT\parallel IK$ nên $HT\perp XY$.

Suy ra $HT$ là trung trực của $XY$ nên $TX=TY$.

Xét phép vị tự tâm $I$, tỉ số $-1$ ta suy ra $JP = JQ$.

Mà $JG\parallel VK\Rightarrow JG \perp PQ$, do đó $GP = GQ$.

Lại có $G$ cố định. Vậy trung trực của $PQ$ đi qua $G$ cố định.

mik thấy đúng r đấy


Trong chủ đề: Cho tgA1B1C1.Trên B1C1,C1A1,A1B1 lấy A,B,C:$\triangle ABC\...

11-08-2022 - 23:21

Gợi ý: - Gọi $O$ là tâm ngoại tiếp $\Delta ABC$ thì $O$ cũng là trực tâm $\Delta A_1B_1C_1$. Khi đó $O$ là điểm Miquel của bộ điểm $A_1, B_1, C_1$ trong $\Delta ABC$
           - $H$ là trực tâm $\Delta ABC$, $O'$ là tâm ngoại tiếp $\Delta A_1B_1C_1$
           - $AH$ cắt $(AB_1C_1)$ tại $D$. Chứng minh $O'$ là tâm $(DHO)$. Chú ý $\Delta AHO\sim \Delta DOO'$                    

Hình như bạn nhầm cặp tam giác r s ý. AHO vs DOO' mik vẽ ra ko đồng dạng


Trong chủ đề: Cho tgABC nt (O) ngt (I).BI cắt AC =E,CI cắt AB =F.(AEF) cắt (O) =P.L là...

11-08-2022 - 23:05

Gợi ý: Dùng 2 bổ đề sau
Bổ đề 1: Tiếp tuyến tại $A$ của $(AEF)$ cắt $BC$ tại $T$. Khi đó $T$ thuộc trung trực $AI$ và $TI//EF$
Bổ đề 2: $D$ là giao điểm hai tiếp tuyến tại $B$ và $C$ của $(O)$. Khi đó $ID$ đi qua trung điểm $EF$
Sau đó gọi $ID$ cắt $BC$ tại $S$, $LS$ cắt $(O)$ tại $X$. Chứng minh $(GX, BC)=-1$. Sau đó dùng bổ đề 1 là xong            
                         

bạn chỉ rõ hơn cách cm bổ đề đc ko