Đến nội dung


Math04

Đăng ký: 10-01-2022
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 15:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh: $\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z...

12-01-2022 - 11:34

Cho $x,y,z$ không âm và $x^2+y^2+z^2=1$. Chứng minh: $\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}\geq \sqrt{7(x+y+z)-3}$


$x_{n+1}=1+x_{n}-$$\frac{1}{2}(x_{n})^2$

11-01-2022 - 21:52

Dãy số $x_{n}$ thoả $1<x_{1}<2$ và $x_{n+1}=1+x_{n}-$$\frac{1}{2}(x_{n})^2$ với mọi $n$ nguyên dương. Chứng minh dãy trên hội tụ và tìm giới hạn của dãy.


$P(x^3+x^2+1)=P(x+2).P(x^2+1)$

10-01-2022 - 15:31

Tìm tất cả đa thức $P(x)$ thỏa $P(x^3+x^2+1)=P(x+2).P(x^2+1)$ với mọi $x$ thực.