Đến nội dung

nguyetnguyet829

nguyetnguyet829

Đăng ký: 18-01-2023
Offline Đăng nhập: 25-11-2023 - 22:20
-----

Gọi I là giao điểm của OM và AB. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với OM tại M cắt OB tại...

18-11-2023 - 22:42

Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A và B là hai tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OM và AB. Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với OM tại M cắt OB tại K, từ H kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt (O) tại I. Chứng minh $OD \bot DI$

Cho hai đườn tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Qua A kẻ AB và CD vuông góc với...

18-11-2023 - 21:50

Cho hai đườn tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Qua A kẻ AB và CD vuông góc với nhau (A, C thuộc (O) và B, D thuộc (O'))

Chứng minh $AB^2 + CD^2$ không đổi. 


Tìm min $A=\frac{14a-17\sqrt{a}-4}{4a+5\sq...

14-10-2023 - 18:33

Tìm min $A=\frac{14a-17\sqrt{a}-4}{4a+5\sqrt{a}+1}$ với $a\ge0$


Tính $a^9 + \dfrac{1}{a^9}$

05-10-2023 - 17:49

Cho $a \in R+$ thỏa mãn $a^3 + \dfrac{1}{a^3}$ là số nguyên tố và $a + \dfrac{1}{a}$ là số nguyên. Tính $a^9 + \dfrac{1}{a^9}$


$a) \dfrac{IE}{AE}=\dfrac{EG}{BE...

03-10-2023 - 12:04

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có đường cao $AH.$ Gọi $E$ là trung điểm $AH,$ giao điểm của $BE$ và $AC$ là $G.$ Gọi $F$ là trung điểm $AC,$ giao điểm của $BF$ và $AH$ là $I$ Chứng minh:
$a) \dfrac{IE}{AE}=\dfrac{EG}{BE}$
$b) \dfrac{AG}{GC} = sin^2 C$