Đến nội dung

nguyetnguyet829

nguyetnguyet829

Đăng ký: 18-01-2023
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 05:24
-----

Với $5a^2 + 6b^2 + 3c^2=1$ tìm max của $S = ab + bc+ca$

18-09-2023 - 20:20

Với $5a^2 + 6b^2 + 3c^2=1$ tìm max của $S = ab + bc+ca$


Với $xy(x+y) \leq 1$ tìm max $A=x+4y$

18-09-2023 - 20:19

Với $xy(x+y) \leq 1$ tìm max $A=x+4y$


Chứng minh $\dfrac{x^4}{y^3(z + 2x)} + \frac{y^...

16-09-2023 - 16:29

Chứng minh $\dfrac{x^4}{y^3(z + 2x)} + \frac{y^4}{z^3(x+2y)} + \frac{z^4}{x^3(y+2z)}\geq 1$ với $x,y,z >0$


Hình chữ nhật $ABCD$ có $BC = 1/2 AB = 2x.$ Tính $KD$

25-08-2023 - 16:13

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB$ gấp đôi $BC$ Từ $C$ kẻ đường vuông góc với $AC$ cắt $AD$ tại $E$ và $BD$ tại $K.$ Gọi $BC = 2x.$ Tính $KD$


Hình chữ nhật $ABCD$ có $AB$ gấp đôi $BC$ Từ $C...

25-08-2023 - 12:22

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB$ gấp đôi $BC$ Từ $C$ kẻ đường vuông góc với $AC$ cắt $AD$ tại $E$ và $BD$ tại $K.$ Gọi $BC = 2x.$ Tính $KD$