Đến nội dung

Min0508

Min0508

Đăng ký: 02-03-2023
Offline Đăng nhập: 18-10-2023 - 09:30
-----

Trong chủ đề: Cho ví dụ một bài toán tối ưu có chặn dưới lớn nhất của hàm mục tiêu trên...

03-03-2023 - 15:02

Bạn muốn nói tới continuous infeasibility hay discrete infeasibility ?


continuous infeasibility Ạ.