Đến nội dung

quack quack

quack quack

Đăng ký: 18-09-2023
Offline Đăng nhập: 12-11-2023 - 21:46
-----

#741731 tìm cực trị hàm f(x,y)=$2x^{4} +y^{4}-x^{2...

Gửi bởi quack quack trong 15-10-2023 - 12:09

tìm cực trị hàm f(x,y)=$2x^{4} +y^{4}-x^{2}-2y^{2}$

 

${z}'_{x}=8x^{3}-2x=0$

${z}'_{y}=4y^{3}-4y=0$

ta được các điểm tới hạn

${M}_{0}(0,0)$, ${M}_{1}(0,1)$, ${M}_{2}(0,-1)$, ${M}_{3}(\frac{1}{2},0)$${M}_{4}(\frac{1}{2},1), {M}_{5}(\frac{1}{2},-1),{M}_{6}(\frac{-1}{2},0),{M}_{7}(\frac{-1}{2},1),{M}_{8}(\frac{-1}{2},-1)$

r=$24x^{2}-2$, s=0, t=$12y^{2}-4$

Tại điểm $M_{0}, s^{2}-rt=-8<0$. vì $r(M_{0})=-2<0$ nên $M_{0}$ là điểm cực đại, $z_{max}=0$

Theo bài giải thì tại điểm M(0,0) là điểm cực đại nhưng thực tế thì tại đó hàm không đạt giá trị lớn nhất. Bài giải sai hay em hiểu sai vậy ạ?
#741725 tìm cực trị của hàm số f(x,y)= $x^{2}+y+\frac{x^...

Gửi bởi quack quack trong 14-10-2023 - 21:59

tìm cực trị của hàm số f(x,y)= $x^{2}+y+\frac{x^{2}}{y}$