Đến nội dung


thangthaolinhdat

Đăng ký: 30-07-2012
Offline Đăng nhập: 16-02-2014 - 20:23
***--

Chủ đề của tôi gửi

$(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2}}=(...

13-02-2014 - 19:20

1. Giải PT

$x-4\sqrt{x+4}-5\sqrt{4x+1}+\sqrt{4x^{2}+17x+4}+11=0$

2.

$(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2}}=(2x-1)\sqrt{3}$

3. Giải BPT

$\sqrt[3]{2(x^{2}-4)} +x> \sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$


$\sqrt{x} + \sqrt{3-x} = x^{2}-x-2$

14-01-2014 - 21:44

Giải PT :

$\sqrt{x} + \sqrt{3-x} = x^{2}-x-2$


$7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2...

12-12-2013 - 21:45

Giải các PT

1. $7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2})}$

2.$4x^{2}-11x+10= (x-1)\sqrt{2x^{2}-6x+2}$

 


$x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014}+y^...

27-11-2013 - 21:55

Giải HPT : $x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014}+y^{2014}= 1$


Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

16-11-2013 - 15:10

Cho tam giác ABC cân tại A , D là trung điểm AB . Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I $(\frac{11}{3}; \frac{5}{3})$ , trọng tâm tan giác ADC là E $(\frac{13}{3}:\frac{5}{3})$ . Biết M(3;-1) và N(-3;0) thuộc CD và AB . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết A có hoành độ dương