Đến nội dung


Su Si

Đăng ký: 25-10-2014
Offline Đăng nhập: 02-06-2015 - 21:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho 3 số dương a,b,c. Chứng minh rằng $\frac{a^{2}}{...

02-06-2015 - 21:06

cho 3 số thực dương a,b,c thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$

chứng minh rằng $\frac{a^{2}}{a + bc} + \frac{b^{2}}{b + ac} + \frac{c^{2}}{c + ab} \geq \frac{a+b+c}{4}$


Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{1}{x} + \frac...

20-04-2015 - 17:01

Cho x,y dương và xy=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{2x+y}$

@Dinh Xuan Hung:Chú ý cách đặt tiêu đề


Chứng minh rằng $a^{3}+b^{3}\leq a^{4}+b^{...

07-04-2015 - 17:37

Cho $a+b\geq 2$. Chứng minh rằng $a^{3}+b^{3}\leq a^{4}+b^{4}$

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Dựng đường thẳng ... chia tam giác ABC thành hai phần bằng nhau

08-02-2015 - 22:06

Cho tam giác ABC và điểm P cố định nằm trong tam giác. Dựng đường thẳng đi qua P chia tam giác ABC thành hai phần bằng nhau


Chứng minh $\frac{a}{(ab+a+1)^{2}}+ \frac...

11-11-2014 - 19:57

1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức A= x2y( 4 - x - y) với x; y $\geq 0$ và x+y = 6

2. Cho a; b; c>0 ; abc=1. Chứng minh 

$\frac{a}{(ab+a+1)^{2}}+ \frac{b}{(bc+b+1)^{2}}+\frac{c}{(ca+c+1)^{2}}\geq \frac{1}{abc}$

3. Cho x,y,x >0 và x2011 + y2011 + z2011 = 3. TÌm GTLN của M= x2+y2+z2

4.Cho các số thực x,y,z và lớn hơn 2 thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}+\frac{1}{z}= 1$. Chứng minh (x-2)(y-2)(z-2) $\leq$ 1