Đến nội dung


MathGuy

Đăng ký: 20-09-2017
Offline Đăng nhập: 16-08-2018 - 05:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTNN của: $A=\sqrt{x}+\sqrt{y}$

20-05-2018 - 22:41

Cho $x,y> 0$ và $\sqrt{x+3}+\sqrt{y+3}=4$. Tìm GTNN của: $A=\sqrt{x}+\sqrt{y}$
 


Tìm GTNN

11-05-2018 - 14:56

Cho x,y dương xà $x+y=1$ Tìm GTNN của: $M=\frac{1}{a^4+b^4}+\frac{2}{a^2b^2}$


Chứng minh $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)\geq 3(\sum a^2b)$

09-05-2018 - 04:59

Cho a,b,c >0 . Chứng minh rằng 
$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)\geq 3(a^2b+b^2c+c^2a)$


Chứng Minh $\frac{CI}{CA}=\frac{DA}{D...

26-04-2018 - 11:14

Phần c và d nhé ...


Chứng minh bất đẳng thức

24-04-2018 - 12:08

Cho $abc\geq 1$  và a,b,c > 0
Chứng minh rằng: 
$a + b+c \geq ab+bc+ac$