Đến nội dung


Le Tuan Canhh

Đăng ký: 08-12-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 18:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3...

Hôm nay, 18:42

GHPT: $\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=1+y-x+xy & \\ 7xy+y-x=7 & \end{matrix}\right.$


$Σ \frac{2 x^{2}+x y}{(y+\sqrt{z x}+z...

16-08-2022 - 18:12

Cho x,y,z >0 . CM : $\frac{2 x^{2}+x y}{(y+\sqrt{z x}+z)^{2}}+\frac{2 y^{2}+y z}{(z+\sqrt{x y}+x)^{2}}+\frac{2 z^{2}+z x}{(x+\sqrt{y z}+y)^{2}} \geq 1$


$P=\frac{a^{3}+2}{3(bc+1)}+\frac{b...

15-08-2022 - 20:22

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $a\geq 1, bc\geq 1$

Tìm min $P=\frac{a^{3}+2}{3(bc+1)}+\frac{b}{c+1}+\frac{c}{b+1}$


Xác định $\alpha$ để thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị lớn nhất.

06-08-2022 - 17:48

Cho 3 tia Ox,Oy,Oz không đồng phẳng, đôi 1 hợp với nhau 1 góc $\alpha$ . Gọi A,B,C là các điểm lần lượt thuộc Ox,Oy,Oz sao cho: OA=a,OB=b,OC=c. Khi $\alpha$ thay đổi;a,b,c không đổi. Xác định $\alpha$ để thể tích khối tứ diện OABC đạt giá trị lớn nhất.


$(\frac{sin(x)}{x})^{3}>cos^{2}(x...

04-08-2022 - 17:38

CM: $(\frac{sin(x)}{x})^{3}>cos^{2}(x)$ với mọi $x\in (0;\frac{\Pi}{2})$