Đến nội dung


nolunne

Đăng ký: 14-08-2011
Offline Đăng nhập: 31-07-2015 - 09:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\log_{7}x = \log_{3}(\sqrt{x}+2)$

27-05-2015 - 17:07

$\log_{7}x = \log_{3}(\sqrt{x}+2)$


$\log_{x^{2}}x+2 + \log_{\sqrt{2-x...

27-05-2015 - 17:04

$\log_{x^{2}}(x+2) + \log_{\sqrt{2-x}}x = 2$


$\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left ( b^{...

09-05-2015 - 21:52

Cho $a+b+c=3\sqrt{7}$

Tìm min: $\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left ( b^{5}-b^{2}+3 \right )\left ( c^{5}-c^{2}+3 \right )$


$4\sqrt{1-x}-5\sqrt{1+x}+3\sqrt{1-x^{...

02-09-2014 - 21:11

Giải phương trình:

$4\sqrt{1-x}-5\sqrt{1+x}+3\sqrt{1-x^{2}}=x+6$


Cho tam giác ABC cố định. Vẽ hình thoi BCDE

02-09-2014 - 19:59

Cho tam giác ABC cố định. Vẽ hình thoi BCDE. Từ D,E lần lượt vẽ đường thẳng vuông góc với AB, AC. Các đường thẳng này cắt nhau tại M. Tìm tập hợp điểm M