Đến nội dung


tinvip98

Đăng ký: 18-09-2012
Offline Đăng nhập: 12-03-2019 - 11:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{matrix} x^3-6x^3y+11x^2y-6y^2=0 &...

17-03-2016 - 11:59

$\left\{\begin{matrix} x^3-6x^3y+11x^2y-6y^2=0 & \\ x^2+y^2=1 & \end{matrix}\right.$


Tìm số thực x,y thoả

17-03-2016 - 11:56

$y^3(3x^2-4x-23)+y^2(x^3+10x+27)i=8-8y+(6y+8)i$


$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}...

22-01-2016 - 06:29

$\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\frac{cos^2x}{1+sin^2x}dx$


$P=\frac{1}{2x+y+z}+\frac{1}{x+2y+z...

27-07-2015 - 10:13

Cho $x,y,z>0; \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$

$P=\frac{1}{2x+y+z}+\frac{1}{x+2y+z}+\frac{1}{x+y+2z}$

 

Tìm $Min P$


$P=\frac{3x-1}{x^2-1}+\frac{3y-1}{y^2...

25-07-2015 - 19:43

Cho $x,y,z>0 ; x+y+z=1$. Tìm $Max P$

$P=\frac{3x-1}{x^2-1}+\frac{3y-1}{y^2-1}+\frac{3z-1}{z^2-1}$